Knihovní řád

výtah z Knihovního řádu Obecní knihovny v Bukovině

 

Veřejné knihovnické a informační služby

 

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

A) výpůjční služby

B) meziknihovní služby

C) informační služby:

a) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

b) informace z oblasti veřejné správy,

c) ústní informace bibliografického a kartografického charakteru.

d) přístup na internet

 

2. Služby uvedené v odst. 1. tohoto Knihovního řádu ( dále jen KŘ ) poskytuje knihovna bezplatně.

 

3. V souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, požaduje knihovna skutečně vynaložené náklady např. za poštovné u meziknihovních služeb, atd.

 

Registrace uživatele

 

1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická, nebo právnická osoba na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

 

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, OP/RČ, adresa trvalého bydliště, telefonní kontakt, případně e-mailovou adresu a kontaktní adresu, je - li odlišná od adresy trvalého bydliště

 

3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů ( EU) 2016/679.Poučení o ochraně osobních údajů je příloha tohoto KŘ.

 

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

1.Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně, nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně, nebo ústně knihovníkovi.

 

Ochrana osobních údajů uživatelů knihovny

 

1.Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 1001/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí Směrnici o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.

 

2. Osobní údaje uživatelů slouží pouze k registraci čtenářů.

 

3. S osobními údaji může pracovat jen knihovník. Jsou uzamčeny v knihovně.

 

4. Po skončení členství jsou osobní údaje čtenářů na vyžádání skartovány okamžitě, jinak 1x ročně.

 

Postupy při půjčování

 

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému , pokud je zaveden.

 

2. Uživatel svým podpisem na formuláři potvrdí výpůjčku: hodnotné knihy a dokumenty vypůjčené MVS( meziknihovní výpůjční služby).

 

3. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu ústně, písemně nebo e-mailem na stránky knihovny.

 

Výpůjční lhůty

 

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc , požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

 

2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu , případně žádat vrácení vypůjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 

1 .Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit škodu jako při ztrátě dokumentů.

 

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním , zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

...........................................

 

 

 

CENÍK

 

1. Registrační poplatek - zdarma

 

2. Poplatek za MVS (meziknihovní výpůjční služba) -  cena poštovného

 

3. Osobní dopis -  cena poštovného

 

4. Sankční poplatky při ztrátě knihy  - kupní cena

 

Kompletní Knihovní řád k dispozici v knihovně.